Om Bankplassen blogg

Bankplassen blogg er en arena for deling av kunnskap. Bidragsyterne er i hovedsak ansatt i eller tilknyttet sentralbankvirksomheten i Norges Bank.

Norges Bank har hatt kontor på Bankplassen i Oslo siden 1830. Navnet “Bankplassen blogg” er i tillegg ment å gi assosiasjoner til en åpen plass der meninger og synspunkter utveksles kontinuerlig.

Målet med bloggen er å skape større åpenhet og diskusjon rundt de mange aktuelle problemstillingene som medarbeiderne i Norges Bank jobber med. Synspunktene i blogginnleggene representerer forfatternes syn, og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank. Likevel mener vi at større åpenhet rundt aktuelle temaer i banken over tid vil kunne bidra til større innsikt og bedre beslutninger.

I løpet av et år produserer medarbeiderne i Norges Bank en rekke publikasjoner. En blogg vil bringe mye av dette stoffet ut på en sosial plattform der faglige og uformelle samtaler foregår i et rom hvor alle kan delta og observere.

En bredere dialog om faglige problemstillinger er også i tråd med Norges Banks strategiplan for 2017-19. Der heter det blant annet at «Norges Bank skal styrke kontakten med de akademiske miljøene i Norge og internasjonalt». Vi håper og tror at Bankplassen blogg vil bidra til det.

Blogginnleggene vil spenne over et vidt felt innen økonomifaget, og omhandle temaer som norsk og internasjonal pengepolitikk, finansiell stabilitet, betalingssystemet, samt finans og markeder. Innleggene vil trolig komme i en noe ujevn rytme, men vi vil forsøke å oppdatere bloggen så ofte vi kan.

Ambisjonen vår er å presentere stoffet på en lesverdig og oversiktlig måte slik at flest mulig skal ha forutsetninger for å kunne dele sine synspunkter. For å sikre en saklig og god diskusjon, vil alle kommentarer gå via bloggredaksjonen før de eventuelt blir publisert. Kommentarfeltene på hver post stenges seks måneder etter publisering.

Vi viser for øvrig til informasjon om opphavsrett og ansvar, samt cookies og personvern på Norges Banks nettsider.

God lesning!

About Bankplassen blog

The Bankplassen blog is a venue for knowledge sharing. The main contributors are persons employed by or associated with Norges Bank’s central banking operations.

Norges Bank has maintained offices on Bankplassen (“Bank Square”) in Oslo since 1830. The name Bankplassen also alludes to an open space where opinions and points of view can be exchanged on an ongoing basis.

The aim of the blog is to promote openness and encourage discussion related to the numerous topical issues on which Norges Bank employees work. While the views expressed in blog posts are solely those of the authors and do not necessarily represent those of Norges Bank, it is our view that over time, frank discussions of current topics will contribute towards a deeper insight into these issues and improve decision-making processes.

In the course of a year, Norges Bank employees produce a number of publications. A blog will put a great deal of this material onto a social platform where professional and informal conversations can take place in a channel where everyone can participate and observe.

A broader dialogue about central banking issues is also in line with Norges Bank’s strategic plan for 2017-2019, according to which “Norges Bank will strengthen its contact with academic communities in Norway and abroad”. We hope and trust that the Bankplassen blog will contribute to achieving this goal.

Blog posts will cover a wide range of topics within the field of economics, including Norwegian and international monetary policy, financial stability, payment systems, finance and markets. Blog posts will not necessarily be published on a regular basis, but the blog will be updated as often as possible.

Our ambition is to present material in a clear and readable manner that will enable as many people as possible to share their points of view. To ensure objective and fruitful discussions, comments will be moderated by the blog’s editors. The comments section on each post will be closed six moths after publishing.

We refer to information about copyright and liability, and also cookies and privacy protection at Norges Bank’s website.

Happy reading!